Polityka prywatności

Zawiadomienia o ochronie prywatności

Day Dream Investments Ltd(zwana dalej "Firmą") uważa zachowanie poufności danych swoich klientów za swój priorytet. Przechowujemy i przetwarzamy informacje otrzymywane od naszych klientów za pomocą komputerów, które są w pełni chronione przez najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

Nie będziemy sprzedawać ani przekazywać danych osobowych stronom trzecim w żadnym celu bez Państwa zgody, zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Ustawą o prywatności i zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług.

Dane osobowe otrzymane od klienta mogą obejmować:

Dane osobowe podane przez Klienta w aplikacjach, kwestionariuszach i formularzach do otwarcia rachunku: jego/jej pełne imię i nazwisko; adres stałego zamieszkania, obywatelstwo, data urodzenia, dane paszportowe, adres e-mail i numer telefonu komórkowego;

Dokumenty dostarczone przez Klienta jako dowód przelewu: polecenia przelewu, wyciągi bankowe, kopie karty kredytowej itp.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe Klientów:

  • jako dowód tożsamości;
  • do przetwarzania operacji wykonywanych przez Klientów; 

  • informowanie Klienta o rozszerzeniu gamy produktów i usług świadczonych przez Firmę;

 

  • zapewnienie innych usług.

Strony trzecie

Firma ma prawo przekazywać dane osobowe Klientów stronom trzecim, a mianowicie spółkom powiązanym, bankom, audytorom, agentom Firmy, w tym agentom płatniczym i innym osobom (zwanym dalej "Stronami trzecimi") wyłącznie w celu spełnienia warunków umowy o świadczenie usług. Firma gwarantuje, że strony trzecie będą przestrzegać niniejszego zawiadomienia i podejmą odpowiednie środki w celu zachowania poufności danych osobowych klientów.

Firma ma prawo udostępniać osobom trzecim (innym niż powierników) poufne informacje dotyczące danych osobowych Klientów w przypadku oficjalnego żądania wydanego przez uprawniony organ.

Prawo do złożenia skargi

Klient ma prawo złożyć skargę do organów regulacyjnych w przypadku, gdy uzna, że jego prawa wynikające z niniejszego zawiadomienia zostały naruszone przez Firmę.

Według: Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych (GDPR)

 

Rejestrując konto w Firmie i/lub korzystając z usług świadczonych przez Firmę, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług oraz Zawiadomienia o ochronie prywatności przez cały okres ważności niniejszej Zgody.

Niniejsza Zgoda jest ważna przez cały okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Firmą a Klientem oraz w rok po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług lub do czasu wycofania Zgody przez Klienta (opisanego wcześniej).   

Wyraź swoją zgodę/nie zgodę z wyżej wymienionym przetwarzaniem swoich danych osobowych, zaznaczając/odznaczając poniższe pole wyboru:  Zgadzam się;

Klient zgadza się, że pliki Cookies mogą być używane na niektórych stronach witryny internetowej Firmy, aby zapewnić wszystkim Klientom szybszy i wygodniejszy dostęp. Jeśli Klient wyrazi sprzeciw wobec korzystania z plików Cookies, większość nowoczesnych przeglądarek internetowych ma opcję odrzucania plików Cookies zapewniających pełny dostęp do strony internetowej Firmy.

W firmie Day Dream Investments Ltd traktujemy poważnie Państwa prywatność i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do administrowania Państwa kontem oraz do dostarczania produktów i usług, o które Państwo poprosili.

Jednakże, od czasu do czasu chcielibyśmy być w stanie skontaktować się z Państwem w celu dostarczenia szczegółowych informacji na temat innych usług/konkursów, które zapewniamy. Jeśli Państwo wyrażają zgodę na możliwość skontaktowania się z Państwem w tym celu, prosimy zaznaczyć, który sposób komunikacji byłby dla Państwa najbardziej dogodny: Poczta E-mail Telefon  Wiadomość   Automatyczne połączenie;

Chcielibyśmy również przekazać Państwa dane do innej określonej kategorii firm, które są naszymi partnerami, w celu skontaktowania się z Państwem mailem z informacjami na temat oferowanych ich ofert/usług/konkursów. Jeśli Państwo wyrażają zgodę na przesyłanie Państwa danych w tym celu, prosimy zaznaczyć pole  Zgadzam się, aby potwierdzić.

Klient musi zostać poinformowany, że może odwołać niniejszą zgodę w dowolnym momencie poprzez przesyłanie szczegółowego zawiadomienia o anulowaniu niniejszej zgody na support.pl@utrader.com. W takim przypadku Zgoda jest uznawana za wycofaną niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Klienta przez Firmę. Klient uświadamia i zgadza się z tym prawem do wycofania zgody:    Zgadzam się

Klient jest należycie poinformowany o przysługującym mu prawie do złożenia skargi do organów regulacyjnych w przypadku, gdy uzna, że jego prawa wynikające z tej zgody zostały naruszone przez Firmę:  Zostałem/am poinformowany/a