Regulamin

 Niniejszy dokument odnosi się do warunków użytkowania i umowy licencyjnej pomiędzy użytkownikiem, a uTrader.com instytucją handlową online.

 Ważne jest, aby zapoznać się skrupulatnie z następującymi warunkami przed zarejestrowaniem się na platformie uTrader.com. Rejestrując się na stronie uTrader.com i/lub korzystając z usług uTrader.com, potwierdzasz, że przeczytałeś ten dokument w całości, że rozumiesz wszystkie treści dokumentu, a jako użytkownik zgadzasz się być związany wszystkimi warunkami dokumentu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zgadzasz się na którykolwiek z warunków określonych poniżej, prosimy, aby nie korzystać z tej strony w żaden sposób.

 1. Poniższa umowa została zawarta pomiędzy Tobą (również określane później jako "Użytkownik" lub "Klient") i uTrader.com (określane również jako "Spółka" lub „Firma”). Utrader strona internetowa oraz znaki towarowe są własnością Day Dream Investments Ltd Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands, MH96960. Główna siedziba firmy zajmująca się obsługą klienta. W niniejszej umowie Ty i firma możecie być dalej wspólnie określani "Stronami". Agent firmy - UP Services LTD. Numer REG: 204434170 Bułgaria, Sliven 8800, Kompleks Stoyan Zaimov, blok 69, wejście B, ulica Yako Katsarov 4.

 2. Firma prowadzi internetowy system umożliwiający zawieranie umów finansowych, które mają być zrealizowane pomiędzy wspomnianą firmą i klientem. Umowa odnosi się nie tylko do strony internetowej i systemu uTrader.com, ale także do wszystkich treści, które można znaleźć na stronie internetowej uTrader.com. Dotyczy to nie tylko wszystkich treści elektronicznych, oprogramowania i informacji, które można znaleźć w tej chwili, ale także udogodnień, usług lub treści, które mogą być dodawane przez firmę w przyszłości.

 3. Definicje

 Następujące definicje są wyjaśnione poniżej, z wyjątkiem przypadków, gdy zostało inaczej podane w regulaminie:

 3.1. "System" jest to system elektroniczny przeznaczony do zawierania umów finansowych, które mają być wykonane przez Internet z platformą uTrader.com, ze wszystkimi warunkami zawartymi w niniejszej Umowie;

 3.2. "Umowa" lub "kontrakt finansowy" jest to umowa zawarta na zakup opcji cyfrowych/ CFDs, Forex lub innego rodzaju produktów finansowych lub usług, które Spółka może zaoferować swoim klientom za pośrednictwem systemu;

 3.3. CFDs, Forex są to opcje o stałym, określonym zwrocie/ zysku ustalonym w momencie zawarcia kontraktu;

 3.4. "Cena kontraktowa" odnosi się do kursów oferowanych w ramach systemu, jak i realnych stóp dla umów o analogicznym charakterze na rynkach finansowych, na podstawie orientacyjnych stawek podanych przez kilka systemów informacji finansowych.

 3.5. "Rynki finansowe" odnoszą się do wszystkich istniejących rynków, gdzie ceny umowne zostały ustalone w wolnym handlu i na innych rynkach, na których przedmiotem obrotu są różnego rodzaju aktywa finansowe;

 3.6. "Dzień Roboczy" to jeden pełny dzień  kalendarzowy (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek), począwszy od 00:00, a kończąc na 23.59 w tym samym dniu;

 3.7. "Transakcja" jest to sprzedaż i/lub zakup kontraktu finansowego po ustalonej cenie;

 3.8. "Zamknięcie" oznacza, że nabyta przez klienta pozycja została zamknięta. Zamknięcie następuje w tym samym dniu roboczym, a suma i ilość kontraktów jest równa początkowej;

 3.9. "Depozyt” to suma pieniędzy, które klient początkowo wpłacił, minus straty, fundusze wycofane, plus zyski z transakcji;

 4. Warunki członkostwa

 Usługi firmy są dostępne tylko dla osób i/lub firm, które są zdolne do zawierania umów prawnie wiążących w krajach ich zamieszkania. Każdy, kto nie ukończył 18 lat (określany również jako"nieletni" lub "małoletni") lub z innego powodu nie może podpisać prawnie wiążącej umowy w kraju zamieszkania- nie jest upoważniony do stosowania którejkolwiek z usług świadczonych przez uTrader.com. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju nieautoryzowane użycie którejkolwiek z jej usług przez nieletnich, w dowolnej formie. Wszystkie usługi oferowane przez uTrader.com są dostępne tylko dla tych osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie zagadnień finansowych, aby móc ocenić wszelkie ryzyko i/lub zalety w odniesieniu do zawierania umów finansowych za pośrednictwem strony internetowej uTrader.com bez konieczności polegania wyłącznie na informacjach ze strony internetowej. Spółka nie jest zobowiązana do sprawdzenia, czy osoba posiada wystarczające doświadczeniu i wiedzę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku niedostatecznego doświadczenia i/lub wiedzy. Firma nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności za wszelkie informacje, które można znaleźć na jej stronie internetowej, bez względu na to, czy informacje te zostały opublikowane przez spółkę, czy tez przez innych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za decyzje podjęte przez klienta w oparciu o wszelkie tego typu informacje zamieszczone na stronie. Wszystkie informacje uzyskiwane przez klienta muszą być dokładnie sprawdzone i zweryfikowane przez klienta za pośrednictwem niezależnych źródeł informacji dla uzyskania pełnej satysfakcji i przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie internetowej. Po raz kolejny musimy podkreślić, że nie można korzystać z serwisu uTrader.com, jeśli nie posiada się wystarczającej wiedzy i doświadczenia potrzebnego do dokonywania transakcji na podstawie tej wiedzy i indywidualnego oceniania danych i/lub dzięki subiektywnej ocenie.

 5. Twoje konto

 5.1. Jeśli zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie, uTrader.com otworzy konto na Twoje nazwisko w systemie uTrader.com. Wszystkie istotne dane w systemie będą zgodne z informacjami, które podałeś przy rejestracji. Spółka może zażądać dodatkowych informacji od czasu do czasu. To Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że wszystkie informacje, które podałeś są całkowicie prawdziwe, dokładne i kompletne. Dostarczenie wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych informacji będzie traktowane jako przestępstwo i spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta. Zgadzając się na wszystkie warunki zawarte w tym dokumencie użytkownik potwierdza, że firma może zgłosić go jako beneficjenta w danym rachunku prowadzonym przez instytucję finansową, gdzie uTrader.com zabezpiecza fundusze (odpowiednio do salda na koncie w tym czasie) po zakończeniu procesu identyfikacji między Tobą, a uTrader.com. Dane identyfikacyjne, które zostały dostarczone do firmy mogą być przekazywane w tym celu.

 5.2. Zgadzając się z warunkami zawartymi w tym dokumencie, upoważniasz firmę do prowadzenia działalności i zamówień zgodnie z Twoją wolą, bądź zgodnie z poleceniami dostarczonymi przez upoważnionego przedstawiciela ustnie lub na piśmie (do momentu przekazania firmie pisemnego zawiadomienia mówiącego inaczej). Jest to zgodne z uprawnieniami, które zostały przyznane firmie w ramach tej umowy.

 5.3. Nie będziesz w stanie dokonać żadnej transakcji, dopóki nie posiadasz zabezpieczenia na koncie w formie depozytu. Jeżeli depozyt nie jest wystarczający do realizacji określonej operacji, wtedy transakcja nie będzie możliwa. Jeśli firma pozwala na handel przed potwierdzeniem wpłacenia depozytu, a depozyt w rzeczywistości nie został wpłacony, lub jest niewystarczający, spółka zachowuje prawo do odliczenia od twoich zysków kwoty, które powinny zostać zdeponowane na Twoim koncie jako zabezpieczenie. Spółka będzie trzymać wszystkie Twoje fundusze, oraz może je wypłacić z każdej instytucji finansowej. Środki te obejmują (ale nie wyłącznie) środki stosowane jako zabezpieczenie dla transakcji spółki. Jeśli transakcja ma miejsce i nie ma wystarczająco dużo zabezpieczenia na koncie uTrader.com, firma zastrzega sobie prawo do zmniejszenia sumy w transakcji lub/i skontaktuje się z Tobą w celu rozwiązania problemu lub/i zażąda pełnej wpłaty brakujących środków. Wspomniane prawa spółki nie zmuszają użytkownika do obniżenia kwot w każdej transakcji. Nie możesz mieć żadnych roszczeń wobec spółki w zakresie dotyczącym Twoich strat w wyniku zmian kwot inwestycji w każdej transakcji.

 5.4. Jeśli w dowolnym momencie zezwalamy na dokonanie depozytu w walucie bazowej innej niż dolary amerykańskie ("USD"), uznajesz i rozumiesz to, że Twoja karta kredytowa może zostać obciążona dodatkowymi kwotami w celu pokrycia kursów wymiany i opłat kartą kredytową lub kartą opłat. Płatności kartami kredytowymi zapewnia: Up Services Ltd., a także realizowane przez OrangePay.

 5.5. Firma ma prawo do zmiany warunków dotyczących korzystania z systemu, jej usług i ich zakresu, wysokości wymaganego depozytu, według własnego uznania i bez powiadomienia z wyprzedzeniem. Oczywiście, zmiany te nie będą stosowane z mocą wsteczną i będą miały zastosowanie tylko do umów finansowych dokonanych po dacie zmiany.

 5.6. Gdy konto zostanie uruchomione, otrzymasz osobisty kod identyfikacyjny, który można wykorzystać do zarządzania kontem online. Zgadzając się na warunki tej umowy, nieodwołalnie zobowiązujesz się do zachowania tego kodu ID, a tym samym zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec uTrader.com w odniesieniu do nieuprawnionego użycia kodu ID.

 5.7. Wszystkie transakcje finansowe będą podlegać obowiązującej i najbardziej zaaktualizowanej wersji z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków, a zmiany te są pełnomocne od daty umieszczenia na stronie. Transakcja finansowa jest zakończona, gdy umowa/ kontrakt został dostosowany do potrzeb klienta i zyski zostały zweryfikowane i dodane do salda klienta.

 6. Firma gwarantuje i zobowiązuje się do:

 6.1. Posiadania wymaganych zasług, wiedzy i umiejętności, aby móc świadczyć usługi dla klienta.

 6.2. W żadnej sytuacji ani firma, ani nikt inny (w jej imieniu) nie działa jako Twój agent, doradca lub zarządca przy dokonywaniu transakcji.

6.3. Firma nigdy nie udzieli Tobie żadnego doradztwa finansowego. Informacji zawartych na stronie internetowej firmy nie należy interpretować lub używać jako doradztwa finansowego. Nie ma informacji na stronie, w systemie lub dostarczanych za pośrednictwem newsletterów, e-maili, Skype lub SMS wysyłanych przez firmy do klienta, które są stosowane jako jakakolwiek forma doradztwa finansowego, a firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy klient zignorował tą informację. Ponadto, firma nie ponosi odpowiedzialności za to, które dokładne informacje zamieszcza na swojej stronie internetowej. Użytkownik jest sam zobowiązany do przeprowadzenia niezależnego przeglądu przed podjęciem jakiejkolwiek formy działania na stronie internetowej lub korzystania z usług firmy.      

 6. 4. Firma nie bierze odpowiedzialności w żadnej formie za straty, szkody, koszty, roszczenia, twierdzenia, procesy itp.      poniesione    przez Ciebie, poprzez poleganie na jakichkolwiek informacjach, które zostały przekazane przez firmę.

 6. 5. Maksymalna strata jaką można ponieść za pomocą systemu to kwota już wpłacona na rzecz spółki jako depozyt i kwota przeznaczona na zakup kontraktu. Jest to maksymalna strata, którą może ponieść Użytkownik.

 6. 6. Każdy kontrakt finansowy, który jest zakupem za pośrednictwem systemu, jest unikalną umową pomiędzy firmą, a Tobą i nie posiadasz możliwości negocjacji, przekazywania lub powierzenia kontraktu na rzecz osoby trzeciej. Spółka nie zapewnia klientom dostępu do rynku inwestycji, papierów wartościowych lub spekulacji.

 7. Firma posiada następujące prawa w zakresie funkcjonowania Twojego konta na stronie uTrader.com.

 Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania strony internetowej uTrader.com jeżeli:

 7.1. Z powodu zdarzeń poza kontrolą Spółki, które wykraczają poza władzę i odpowiedzialność uTrader.com, lub ze względu na zdarzenia monetarne, gospodarcze, militarne i polityczne, kiedy nie byłoby rozsądne dla spółki kontynuowanie działalności bez negatywnego wpływu na interesy zarówno samej firmy lub klienta w niekorzystnym okresie, lub jeśli cena nie może być ustalona w odniesieniu do umów finansowych według uznania uTrader.com jak do tej pory.

 7.2. Jeśli komunikacja między stronami w odniesieniu do cen kontraktów finansowych będzie naruszona lub, gdy ceny kontraktów finansowych nie mogą być określone dokładnie i bez zwłoki.

 7.3. Firma ma powody, by uważać, że nadużyłeś systemu w taki czy inny sposób lub w ten czy inny sposób starałeś się manipulować, wpływać na cenę kontraktu lub sam system.

 7.4. W przypadku dowolnej z wyżej wymienionych pozycji (z wyjątkiem przypadku, gdy klient manipulował lub wykorzystywał system w jakiś sposób), uTrader.com zastrzega sobie prawo do zakończenia twoich kontraktów według własnego uznania (bez konieczności uprzedniego powiadomienia). Firma może to zrobić po cenach, które Spółka uważa za rozsądne i sprawiedliwe w tym czasie. Klient w takiej sytuacji nie może dokonać roszczeń w stosunku do spółki.

 Jeśli klient manipulował lub wykorzystywał system w taki czy inny sposób, uTrader.com zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za stosowne według własnego uznania.

 8. Zgadzając się na warunki tej umowy akceptujesz i stosujesz się do:

 8.1. Wszystkie dane, które zostały przesłane do uTrader.com są w pełni dokładne i że  masz co najmniej 18 lat lub posiadasz wymagany wiek minimalny w Twoim kraju zamieszkania. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie prawnie podlegał wszystkim warunkom zawartym w niniejszym dokumencie oraz, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby ocenić ryzyko związane z zawieraniem zakładów finansowych nie opierając się na opinii innych.

 8.2. Klient zobowiązuje się, że będzie jedynym beneficjentem i właścicielem konta uTrader.com.

 8.3 . Że całkowicie rozumie i akceptuje fakt, że uTrader.com jest regulowany i działa na podstawie przepisów oraz prawa lokalnego.**Zgadzając się na warunki w tym dokumencie, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że uTrader.com nie ma kontroli nad Twoimi działaniami i jesteś odpowiedzialny za aspekty dotyczące statusu prawnego korzystania z usług uTrader.com w Twoim kraju zamieszkania i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów. Można również uznać fakt, że przepisy odnoszące się do umów finansowych różnią się w różnych częściach świata i że Ty jesteś odpowiedzialny za to, aby upewnić się, że przestrzegasz wszelkich przepisów prawnych w kraju zamieszkania w odniesieniu do wszelkich aspektów korzystania z systemu uTrader lub uTrader.com- strony internetowej. Musisz zrozumieć, że zdolność do uzyskania dostępu do witryny internetowej uTrader.com sama w sobie nie oznacza, że usługi firmy są legalne w Twoim kraju zamieszkania. Zgadzając się na warunki tej umowy, użytkownik potwierdza, że nie są one ograniczane przez jakąkolwiek przeszkodę prawną, która uniemożliwia korzystanie z systemu uTrader.com lub dokonywania transakcji z uTrader.com. Musimy podkreślić, że klienci nie powinni korzystać z usług firmy, gdy jest to niezgodne z prawem i uTrader.com zachowuje prawo do odmowy albo anulowania i/lub      przerwania świadczonych usług    dla każdego klienta w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez podania powodu. Obejmuje to (ale nie tylko) w tych okolicznościach, w których uTrader.com zda sobie sprawę z faktu, że używasz usług spółki sprzecznie z prawem w swoim kraju zamieszkania.

 8.4. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że wszystkie środki wpłacane na własne konto posiadają legalne pochodzenia i nie są wynikiem żadnej formy działalności przestępczej. Wszelkie środki pieniężne otrzymane przez spółkę od Ciebie nie są inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, papiery wartościowe, kontrakty terminowe lub inne inwestycje, przez spółkę na rzecz lub w imieniu kogokolwiek innego, ale są stosowane jako zabezpieczenie transakcji, które robisz w systemie uTrader.com.

 8.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jest całkowicie świadomy ryzyka, które może powstać w wyniku dokonywania transakcji w systemie uTrader.com.

 8.6. Użytkownik akceptuje, że jest całkowicie odpowiedzialny i ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane na koncie uTrader.com. Obejmuje to wykonanie każdej transakcji, bez względu na to, czy jest wykonywana przez Ciebie osobiście, czy przez każdą osobę trzecią, która posiada lub uzyskuje dostęp do konta uTrader.com, pracowników Spółki w trakcie przeprowadzania zleceń lub agencji/pełnomocnika. Zgadzasz się, że ani spółka, ani jej pracownicy nie ponoszą jakiejkolwiek formy odpowiedzialności w odniesieniu do konsekwencji takich zleceń lub działań. Jesteś osobiście odpowiedzialny za pilnowanie, czy tylko Ty masz dostęp do swojego konta uTrader.com i, czy posiadadasz wymagany wiek w swoim kraju zamieszkania dla otrzymania dostępu do systemu. Musimy podkreślić, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie dokonywane transakcje za pośrednictwem konta w uTrader.com. Zgadzając się na warunki zawarte w niniejszym dokumencie zabezpieczasz firmę w odniesieniu do jakichkolwiek strat i kosztów poniesionych przez uTrader.com w wyniku niezastosowania się do rozliczenia lub wykonania transakcji pośrednio lub bezpośrednio.

 8.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w jakiejkolwiek formie nieprawidłowego działania sprzętu należącego do Ciebie, Twojego połączenia internetowego, programu komputerowego, którego używasz lub błędów oprogramowania itp. Jesteś osobiście odpowiedzialny za utrzymanie środków, dzięki którym można uzyskać dostęp do witryny internetowej uTrader.com. Wszelkie niezbędne koszty poniesione dla uzyskania dostępu do systemu, np. opłata za dostęp, licencję, usługę i abonament- są ponoszone przez Ciebie. Ty również bierzesz odpowiedzialność za konsekwencje przechowywania i wykorzystywania jakichkolwiek informacji przechowywanych na Twoich komputerze, tablecie, laptopie, smartphonie, lub każdym innym urządzeniu lub urządzeniach, których używasz, żeby uzyskać dostęp do stron internetowych i serwisu uTrader.com (wszystkie określane jako "komputer" poniżej). Zgadzając się na warunki zawarte w niniejszym dokumencie, użytkownik zgadza się i gwarantuje, że posiada wszelkie środki, aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do bezpieczeństwa Twojego konta uTrader.com, kontroli dostępu do komputera i konta uTrader.com, ochrony przed wirusami komputerowymi i innymi szkodliwym danymi, informacjami, materiałami i urządzeniami. Zgadzasz się, że uTrader.com nie posiada żadnej formy odpowiedzialności, jeśli system komputerowy lub komputer jest uszkodzony, lub występują uszkodzenia danych lub zapisów na komputerze, straty, opóźnienia, braki lub straty powstałe w wyniku niegospodarności lub awarii sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń telekomunikacyjnych, których używasz. Nie możesz bezpośrednio lub pośrednio narazić Spółki, lub któregokolwiek z jej dostawców usług internetowych na jakąkolwiek formę wirusa komputerowego lub w inny sposób nieodpowiedniego lub szkodliwego urządzenia lub materiału.

 8.8. Zgadzając się na warunki tej umowy, można potwierdzić i uznać, że uTrader.com nie gwarantuje, że będziesz w stanie uzyskać dostęp do witryny internetowej uTrader.com w dowolnym momencie lub z dowolnego miejsca na świecie, i że strona internetowa zapewni użytkownikowi usługi bez błędów i przerw. Można również potwierdzić i uznać, że uTrader.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy niemożliwe jest dla firmy wykonywanie zleceń z powodu awarii w odniesieniu do działalności systemów informatycznych ze względu na wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

 8.9. Musisz zgłosić wszystkie swoje działania do organu podatkowego lub innego organu, z którym masz obowiązek się skontaktować zgodnie z wszelkimi przepisami prawa w Twoim kraju zamieszkania. Musisz zapłacić każdy podatek, opłatę rządową i inne należności, w związku ze wszystkimi aktywnościami na koncie, w tym wszelkimi niezbędnymi potrąceniami u źródła. Tym samym zrzekasz się prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec spółki w tym aspekcie.

 8.10. Użytkownik nie może nadużywać systemu uTrader.com i/lub strony internetowej uTrader.com z zamiarem wykonywania działań przestępczych, takich jak pranie brudnych pieniędzy. UTrader.com stosuje rygorystyczne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zastrzega sobie prawo do odmowy robienia interesów i/lub transakcji z klientami, którzy albo nie przestrzegają, albo nie akceptują tych procedur i procesów. Procesy i procedury te dotyczą klientów w jeden z następujących sposobów:

 8.10.1.Wymagane jest, aby umieścić wszystkie wymagane informacje w formularzu otwarcia rachunku, który jest używany do potwierdzenia Twojej tożsamości.

  8.10.2. UTrader.com może wypłacić wygrane tylko osobie, która otworzyła konto, które jest zarejestrowane pod jej własnym nazwiskiem. Wygrane nie mogą zostać wypłacone na rachunek osoby trzeciej. Jeśli Twoje konto jest utrzymywane z depozytów transferowanych, ważne jest, aby pamiętać, że wygrana może być wypłacana wyłącznie osobie posiadającej oryginalne konto bankowe. Obowiązek, aby upewnić się, że numer konta i nazwa jest poprawnie przesłana do uTrader.com należy do Ciebie. W przypadku korzystania z karty kredytowej lub debetowej przy wpłacie środków na swoje konto, wszystkie wygrane są wypłacane z powrotem na tą samą kartę, aż do wartości pieniężnej wpłaconego depozytu. Wszelkie dodatkowe kwoty zostaną przeniesione na konto klienta za pośrednictwem transferu środków (portfel internetowy) z zastrzeżeniem wszystkich warunków, które zostały wymienione powyżej.

 8.10.3. Każdy klient może mieć tylko jedno konto. Wygrane nie mogą być wypłacone z kont, które zostały otwarte pod fałszywym nazwiskiem, ani z wielu kont, które zostały stworzone przez tę samą osobę.

 8.10.4. Firma zobowiązuje Państwo dostarczyć dokumenty tożsamości. Dokumenty zawierają: kopię paszportu i innych dokumentów tożsamości, które firma uTrader.com uzna za niezbędne w danych okolicznościach. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia transakcji z kontem, jeśli dokumenty tożsamości nie zostaną dostarczone lub nie spełnią wymagań.

8.10.5. Aby wypłacić środki, konto handlowe musi zostać zweryfikowane. Firma zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia głosowego w sprawie wypłaty środków.

 8.11. Użytkownik potwierdza, że przeczytał cały dokument umowy i rozumie wszystkie jego treści i ewentualne konsekwencje, w tym ale nie tylko ryzyko utraty całego depozytu, przed podjęciem decyzji, aby zaakceptować warunki umowy.

9. Kaucja zabezpieczająca

9.1. Aby rozpocząć korzystanie z serwisu uTrader.com do dokonywania transakcji, Klient musi prenieść środki na swoje konto, które zostało utworzone przez Firmę. Te pieniądze są używane jako zabezpieczenie w stosunku do wszystkich transakcji dokonanych na koncie.

9.2. Firma zastrzega sobie wszystkie prawa i uprawnienia wobec kaucji, dopóki Ty nie wypłacisz ją z konta.

9.3. Wszystkie zyski, które otrzymujesz z dokonanych transakcji, zostaną dodane na Twoje konto uTrader.com jako dodatkowa kaucja. Wszystkie straty poniesione w wyniku dokonywania przez Ciebie transakcji zostaną odjęte z Twojego konta uTrader.com.

9.4. Twoje saldo kredytowe nie będzie przynosić żadnego dochodu procentowego.

9.5. Firma ma prawo oferować zarówno nowym, jak i obecnym klientom różne bonusy oraz możliwość uczestniczenia w różnych promocjach. Możliwość uczestniczenia w promocji i możliwość otrzymania bonusu są przywilejem dla klienta, a klientowi może być odmówiono ich udzielenia według uznania Firmy.

9.6. Warunki przyznawania bonusów i udziału w promocjach są określone w tej sekcji, a także na stronie internetowej Firmy. W niektórych przypadkach Firma ma prawo udzielać bonusów klientom na warunkach ustalanych indywidualnie z klientami. Firma od czasu do czasu może oferować ekskluzywne bonusy dla wybranych klientów VIP.

9.7. Bonusy są przyznawane po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta i tylko za zgodą klienta.

9.8. Rodzaje bonusów:

9.8.1 Bonus na doładowanie. Ten bonus jest udzielany przez Firmę, gdy klienci wpłacają środki pieniężne na swoje konto. Wielkość bonusu jest określana przez Firmę w stosunku procentowym do kwoty środków pieniężnych wniesionych przez klienta.

9.8.2 Bonus awansowy

9.8.3 Ten bonus jest udzielany przez Firmę klientom w porozumieniu z klientami przed tym, jak klient doładuje konto, ale pod warunkiem następującego po tym doładowania konta przez klientów. Udzielając tego bonusu, Firma i klient ustalają: 1. Wielkość bonusu; 2. Okres, w którym klient jest zobowiązany doładować swoje konto (w przypadku nieustalenia tego okresu z Firmą, strony zakładają 7 dni kalendarzowych); 3. Kwotę, o którą klient musi doładować swoje konto.

9.9. Dla odpracowania środków bonusowych musi klient dokonać obrotu handlowego w rozmiarze 40 razy większym za każdy 1 $ otrzymanych środków.

9.10. Po tym, jak środki bonusowe zostały odpracowane, klient ma prawo do dysponowania saldem środków pieniężnych na swoim rachunku handlowym.

9.10.1 Firma ma prawo debetować środki bonusowe, a także cały dochód uzyskany na rachunku Klienta przy pomocy środków bonusowych bez ostrzeżenia klienta i bez uzyskania zgody klienta w przypadku, gdy w każdym okresie dłuższym niż trzy miesiące od momentu zaliczenia bonusu do spełnienia warunku jego odpracowania:

9.10.2 brak jest aktywności (otwieranie transakcji na rachunku handlowym) na rachunku handlowym Klienta; 9.10.3 bieżące saldo rachunku Klienta (z uwzględnieniem otwartych pozycji) nie przekracza kwoty otrzymanego od Firmy bonusu.

9.11. Jeśli klient otrzymał kilka bonusów, to dopóki warunek odpracowania wszystkich bonusów nie zostanie spełniony, wypłata środków bonusowych i dochódu z handlu nie są dozwolone. Po osiągnięciu wolumenu obrotu całe saldo konta z depozytem, bonusami i dochodem może zostać zrealizowane bez ograniczeń.

9.12. Kiedy Klient wypłaca środki z konta przed spełnieniem warunków odpracowania bonusu, wszystkie otwarte pozycje związane z rachunkiem Klienta są zamykane, również odbywa się przeliczanie salda środków pieniężnych na rachunku Klienta według następującego wzoru: Saldo środków pieniężnych na rachunku klienta = bieżące saldo na koncie (saldo) - wielkość udzielonego bonusu (bonusów) - całkowity dochód otrzymany przez klienta ze wszystkich zamkniętych transakcji, otwartych od momentu aktywacji bonusu (brany pod uwagę jest tylko dodatni całkowity dochód).

9.13. Jeśli klient nie wpłaci środków w uzgodnionej wysokości w uzgodnionym terminie, Firma ma prawo do debetowania przekazanego bonusu awansowego oraz całego dochodu otrzymanego na rachunek Klienta za okres od momentu udzielenia bonusu awansowego do debetowania środków bonusowych przez Firmę.

9.14. Przed tym, jak klient wpłaci środki w uzgodnionej kwocie na swoje konto lub przed debetowaniem bonusu, konto klienta zostanie zablokowane. Warunki odpracowania bonusu awansowego są analogiczne do warunków odpracowania bonusu na doładowanie. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub anulowania programu bonusów i akcji w dowolnym momencie.

9.15. Warunki przeprowadzanych przez Firmę promocji oraz zasady uczestnictwa w promocjach ustalane są przez Firmę i dodatkowo przekazywane są klientom. O ile nie uzgodniono inaczej przez Firmę i klienta, w przypadku, gdy promocja wiąże się z udostępnieniem klientowi środków bonusowych, - warunki odpracowania tych środków bonusowych, możliwość wypłaty środków z konta i inne reguły określane są w porządku, zakładanym dla bonusu na doładowanie.

9.16. Środki bonusowe otrzymane na Twoje konto podczas promocji Firmy są wypłacane zgodnie z paragrafami określonymi w niniejszej umowie.

10. Dalsze czynności związane z wpłatą i wypłatą środków z konta, zamknięcie konta

10.1. Każda wypłata kaucji dostępnej na Twoim koncie, częściowa lub wypłata całej kwoty, w tym wszystkich naliczonych (ale nie przyszłych) zysków, musi dokonywać się w formie pisemnej. Powinno temu towarzyszyć uprzednie zawiadomienie Firmy co najmniej przed siedmioma dniami roboczymi.

10.2. Klient może w dowolnym momencie przekazać dodatkowe środki na swoje konto w celu wykorzystania ich jako zabezpieczenia transakcji. Wszystkie warunki przewidziane w niniejszej umowie mają zastosowanie do dodatkowych środków w ten sposób wniesionych.

10.3. Spółka może pobierać opłatę za udostępnienie platformy handlowej i zarządzanie twoim kontem handlowym w wysokości miesięcznej opłaty wynoszącej $25. Pojęcie "nieaktywne konto handlowe" oznacza, że przez pewien okres na twoim koncie handlowym nie dochodziło do żadnych czynności: doładowania konta, wypłaty środków lub innych działań związanych z twoim kontem handlowym.

 11. Osoby upoważnione

 11.1. Musisz poinformować firmę o osobie lub osobach, którym dałeś prawo i uprawnienie  do interakcji z firmą w Twoim imieniu. Wszelkie informacje na ten temat należy skierować do Firmy w pisemnym zawiadomieniu. Zgłoszenie musi zawierać odpowiednie poświadczenia osoby (osób), w tym jego/ ich dane/ nazwę(-y). Musisz wysłać Spółce wzór podpisu osoby upoważnionej. Możesz w każdej chwili wycofać to przekazanie władzy przez pismo do Spółki z odpowiednim oznaczeniem.

 11.2. Ty i Spółka będziecie związani wszystkimi, pisemnymi lub/ i ustnymi warunkami dla dokonanych transakcji przez upoważnionego przedstawiciela, tak samo gdybyś sam złożył ofertę, w tym przypadku będą miały zastosowanie wszelkie postanowienia niniejszej Umowy.

 12. Nagrania rozmów telefonicznych

 12.1.Firma (lub upoważniona osoba trzecia działająca w imieniu firmy) zastrzega sobie prawo do rejestrowania każdej rozmowy telefonicznej. Jednak nie jest to obowiązek firmy.

 12.2.Firma (lub jak wyżej, upoważniona osoba trzecia działająca w imieniu firmy) będzie przechowywać kopie każdego pisma, które będzie przechowywane przez firmę przez okres ustalony według uznania. Zapisy wszystkich transakcji będą również przechowywane przez firmę albo jednostkę uprawnioną.

 12.3. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich nagrań o charakterze opisanym powyżej do celów, które uważa za stosowne.

 12.4. Zapisy, o których mowa powyżej, są wyłączną własnością Spółki i w związku z tym Spółka nie jest w jakikolwiek sposób zobowiązana do przekazywania takich informacji innym stronom. W przypadku, gdy Spółka będzie zobowiązana do wydania dokumentów związanych z Twoim kontem, będziesz odpowiedzialny za zwrot wszystkich kosztów kopiowania/ odtwarzania kopii lub zapisów dokumentów. W przypadku wymagania tych nagrań/zapisów przez właściwe organy bądź władze w celach osobistych klienta, sam klient będzie zobowiązany do zapłaty kwoty ustalanej zgodnie z aktualnym cennikiem Spółki za takie usługi.

 13. Odpowiedzialność i ryzyko

 13.1. Każda transakcja, którą przeprowadzasz jest na Twoje własne ryzyko. Firma i/ lub upoważnione osoby działające w imieniu firmy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku Twoich działań, niezależnie czy działanie jest bezpośrednie, czy pośrednie. Nigdy kwota inwestycji nie może przekraczać sumy Twojego depozytu.

 13.2. Zgadzając się na warunki niniejszej Umowy, użytkownik potwierdza, że akceptuje i rozumie, że Spółka ma prawo w każdej chwili zamknąć każdą transakcję wykonaną przez Ciebie, jeśli wysokość salda po obliczeniu zgodnie z wszystkimi zmianami cen kontraktów finansowych jest równa lub poniżej zera.

 14. Opłaty i prowizje

 Nie jesteś zobowiązany do płacenia Spółce prowizji za żadną z transakcji, chyba że strony postanowią inaczej.

 15. Charakterystyka Tradingu i Transakcji

 15.1. Każda transakcja musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami Podręcznika Tradingu uTrader.com. Wysokość depozytu powinna zostać rozważona przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji.

 15.2. Wszystkie umowy finansowe realizowane przez Spółkę, oraz wszystkie instrukcje są wykonywane zgodnie z konwencjonalną praktyką zawierania umów finansowych tego rodzaju, które można wprowadzić do tego systemu, oraz zgodnie z powszechną praktyką zawierania umów na międzynarodowych rynkach finansowych.

 15.3. Podczas inwestowania za pomocą Forex /CFD do obrotu klienta są brane pod uwagę tylko transakcje trwające od 10 minut. Przy otwarciu transakcji trwających 10 minut lub dłużej firma zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu obrotu danego produktu indywidualnie w przypadku podejrzenia nieuczciwego inwestowania i / lub próby oszustwa w tworzeniu obrotu.

 16. Niedokładne przytoczenie, zatrzymanie transakcji oraz vis maior    

 16.1. Zgadzając się na warunki niniejszego dokumentu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prace rynku zapewnione klientom przez system mogą być czasowo zawieszone bez wypowiedzenia, w okolicznościach, które są poza kontrolą Spółki. W tym przypadku Spółka lub upoważnione osoby działające w jej imieniu, zastrzega sobie prawo do rozwiązania wszystkich otwartych transakcji w systemie za pomocą transakcji odwrotnej. Spółka zastrzega sobie prawo do tego, bez uprzedzenia. Zgadzając się na warunki tej umowy, odmawiasz w tych okolicznościach prawa do dochodzenia odszkodowania lub roszczeń wobec Spółki. Również należy wiedzieć, że zgadzasz się z na rezygnację z prezentacji roszczeń, ponieważ jest to warunkiem ważności tej umowy, pomiędzy użytkownikiem, a Spółką.

 16.2. Pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie zostało wysłane do Ciebie wcześniej, Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich Twoich transakcji, jeśli nie zostały dokonane po ustalonej cenie lub w ustalonym czasie transakcji z powodu błędu człowieka lub systemu. Zasada ta obowiązuje niezależnie od zdolności Spółki do uniknięcia tego błędu.

 17. Płatności & Rozliczenia

 17.1. W odniesieniu do transakcji, żadne aktywa lub fundusze nie mogę być przenoszone od jednej strony do drugiej z wyjątkiem rozliczenia Twoich zadłużeń względem firmy oraz wpłaty depozytu. Zadłużenie będzie potrącone z zabezpieczenia i/ lub wypłacane z otrzymanych zysków, przez firmę lub stronę upoważnioną działająca w imieniu spółki.

 17.2. Zyski nie są zwracane w walucie innej, niż waluta użyta przez ciebie do deponowania pieniędzy na koncie w uTrader.com za pierwszym razem. Wszelkie pieniądze wypłacane są przez Spółkę w tej samej walucie, która została użyta przy pierwszej wpłacie.

17.3.1.Spółka dokonuje wypłat w terminie 7 dni roboczych od daty, kiedy zwrócił się Pan/Pani z prośbą o wypłatę.

17.3.2. W przypadku, gdy żądana kwota przelewu wynosi ponad 10 000 USD (w walucie rachunku) w miesiąc, firma zastrzega sobie prawo do wypłacenia kwoty w ratach co miesiąc, w ciągu 5 miesięcy od dnia potwierdzenia przelewu.

 17.4. Wypłaty

 Zanim wypłacisz środki z konta, musisz najpierw wypełnić, podpisać (może być podpisana zarówno przez ciebie lub wyznaczonego przedstawiciela) i wysłać formularz „Polecenie wypłaty środków” do firmy. Każda firma lub upoważniony przedstawiciel dostarczy Ci taki formularz.

 17.4.1. Płatności na rzecz Spółki mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, ale z zastrzeżeniem zasad i przepisów wybranej karty kredytowej.

 17.4.2. Każda wypłata, która nie może zostać przelana na kartę kredytową klienta, zostanie zrealizowana za pomocą karty elektronicznej, przelewu bankowego lub e-portfela.

 18. Własność intelektualna

 18.1.1. Strona internetowa należy do firmy uTrader.com i kilku stron trzecich (w tym naszych licencjodawców). Zawartość obejmuje, ale nie ogranicza się do danych, terminów i nazw. Mogą być podane z symbolem, który określa je jako zarejestrowane znaki towarowe lub obiekty zastrzeżone prawami autorskimi. Brak symbolu, który oznacza obecność praw własności intelektualnej nie powinnien być interpretowany tak, że te dane, terminy, czy nazwy nie są własnością intelektualną firmy lub osoby trzeciej.

 18.1.2. Jeśli wykorzystujemy wartości intelektualne jednej ze stron trzecich, nie należy rozumieć, że osoba ta jest związana z firmą lub jest sponsorem. Nie należy zakładać, że informacje, treści bądź dane pochodzące od stron trzecich zamieszczone na stronie internetowej są w jakikolwiek sposób powiązane z uTrader.com i nie powinny być odbierane, jako poglądy, opinie bądź porady Spółki.

 18.1.3. Zawartość tej strony nie może być powielana w jakikolwiek sposób, przekazywana na rzecz osoby trzeciej, podłączania do żadnej innej strony, zmieniana, przekształcana do publikowania, przekazywana w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia.

 18.1.4. Poprzez zakceptowanie warunków umowy, akceptujesz również fakt, że nie możesz odsprzedawać dostępu do strony, ani kopiować niczego bez względu na cel, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody. Będziesz indywidualnie pociągnięty do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad autoryzacji.

 19. Zgadzając się na warunki niniejszej Umowy, użytkownik zgadza się korzystać tylko z informacji, które firma udziela tylko do przeprowadzania transakcji na platformie oraz o systemie Spółki. Użytkownik nie może korzystać z tej strony internetowej lub pobierać usług, jeżeli jego cele są niezgodne z prawem, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, żenujące, obsceniczne, mają na celu zastraszenie bądź uwłaczają czyjejś prywatności.

 20. Jeśli firma ma pewne powody, by sądzić, że wszelkie informacje, które zostały dostarczone do firmy nie są dokładne i/ lub aktualne, to licencja, która została udzielona w ramach niniejszej umowy zostanie rozwiązana. Będzie to również w przypadku, jeśli informacje nie są zgodne z warunkami niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków, zgadzasz się, że dostęp do naszych usług zakończy się natychmiastowo. Zgadzając się na warunki tej umowy, zgadzasz się, że firma ma prawo do zakończenia dostępu do wszystkich usług i usunięcia jakichkolwiek treści lub informacji w serwisie bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania..

 21. Prawo własności

 Jeśli chodzi o czas trwania licencji udzielonej użytkownikowi przez Spółkę na podstawie niniejszej umowy do korzystania z oprogramowania, będzie ona obowiązywać w czasie trwania niniejszej Umowy lub do momentu zastąpienia jej inną umową. W każdych okolicznościach firma zachowuje własność całego oprogramowania, własności intelektualne i dokumentacje. Naruszeniem tej umowy jest użycie oprogramowania w dowolnym celu, dla korporacji, organizacji, organizacji rządowej lub innej organizacji, które nie są wymienione w niniejszej umowie.

 22. Ograniczenia

 Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, modyfikować, rozprowadzać, zapewniać czasowego użytkowania, publicznie odtwarzać, ujawniać lub tworzyć dzieł pochodnych opartych na naszych programach. Użytkownik nie może dekompilować, tłumaczyć, odtwarzać, dostosowywać lub demontować żadnej części naszego oprogramowania. Nie należy podejmować prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania. Użytkownik może przenieść oprogramowanie firmy tylko do komputera należącego do niego, jeśli używasz tego oprogramowania na jednym komputerze na raz, a nie dwóch lub więcej komputerach jednocześnie.

 23. Ochrona własności

 Strona internetowa firmy, wszystkie dokumenty i oprogramowanie zawierają materiały, które są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie, prawa znaków towarowych i tajemnic handlowych. Materiał ten jest również chroniony przez międzynarodowe umowy. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej umowy są zastrzeżone przez spółkę lub spółki partnerów/ dostawców/ licencjodawców. Zabrania się kopiowania wszelkich własności firmy.

 24. Hiperłącza

 Od czasu do czasu firma może publikować linki innych stron, które są prowadzone lub kontrolowane przez osoby trzecie. Żaden link tego rodzaju nie jest formą zezwolenia, aprobaty, przynależności lub sponsoringu, mają formę badawczą.

 25. W odniesieniu do tej wspomnianych hiperłączy ostrzegamy, że należy upewnić się, że rozumiesz wszystkie zagrożenia związane z wykorzystaniem tych stron przed ich użyciem, poleganiu na nich lub kupnem czegoś ze strony. Te linki są dostarczane tylko dla wygody. Zgadzając się na warunki niniejszej umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkody lub straty wynikających z wykorzystania lub polegania na usługach, produktyach lub treści zawartych na stronach, o których mowa.

 26. Aktualna umowa

 Zgadzając się na warunki niniejszej umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka może od czasu do czasu, według własnego uznania wprowadzać aktualizacje i wprowadzać zmiany do warunków niniejszej umowy. Jednak jest to dopuszczalne tylko w przypadku opublikowania informacji na stronie internetowej w sposób oczywisty przez firmę. Formularz ten będzie stale aktualizowany i zmieniany.

 27. Poufność

 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie zawiera poufne informacje Spółki i niniejszym wyraża zgodę na zachowanie poufności, korzystając przynajmniej z minimalnych standardów poufności stosowanych w celu ochrony własnych poufnych informacji. Użytkownik zgadza się przedstawić warunki niniejszej umowy osobom przez niego upoważnionym, które mają kontakt z oprogramowaniem a także, iż dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia przestrzegania przez nich tych warunków.

 28. Ograniczenia gwarancji

 Chcemy ponownie podkreślić, że stosowanie oprogramowania ze strony internetowej firmy jest wyłącznie na własne ryzyko. Usługi firmy są dostarczane bez jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji. Firma nie udziela żadnych gwarancji w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo. W związku z tym, Spółka nie gwarantuje, że wszystkie funkcje oprogramowania spełnią Twoje potrzeby lub jakiekolwiek wymagania, oprogramowanie będzie działać bez błędów, każdy błąd zostanie skorygowany, lub oprogramowanie będzie zgodne na wszystkich platformach. Ty bierzesz na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania firmy. To Ograniczenie stanowi integralną część niniejszej Umowy, a zatem nie powinno być ignorowane. Oczywiście, ta część umowy jest ograniczona przepisami i prawem kraju zamieszkania. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji, więc ta część umowy w takiej sytuacji nie może zwrócić się do Ciebie osobiście.

 29. Ograniczenie odpowiedzialności

 Spółka, jej dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika, ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w każdym przypadku korzystania lub niemożności korzystania z oprogramowania producenta. Warunek ten ma zastosowanie również do roszczeń osób trzecich i ma zastosowanie nawet wtedy, gdy firma jest oczywiście świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. Całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie przekracza kwoty prowizji, którą zapłaciłeś za korzystanie z oprogramowania i dokumentacji. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli mieszkasz w kraju lub stanie, który prawnie zabrania ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub prawne.

 30. Polityka prywatności

 Prywatność naszych klientów oraz ochrona ich danych jest priorytetem dla firmy. Firma przechowuje wszystkie informacje na serwerach, zapewniając im ochronę poprzez technologiczne i fizyczne środki bezpieczeństwa. Klienci, którzy nie chcą, aby informacje były przechowywane w ten sposób, nie powinni korzystać z naszych usług. W żadnym wypadku firma nie udostępnia lub nie odsprzedaje Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że przekazano firmie wyraźną zgodę. Spółka będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami polityki prywatności. W tym przypadku zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, co oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych od firmy. Mogę to być nasze własne materiały lub materiały od osób trzecich.

 31. Wypowiedzenie umowy

 31.1. Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, w każdej chwili dając Ci wypowiedzenia.

 31.2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę w drodze uprzedniego powiadomienia Spółki w ciągu 48 godzin poprzedzających zakończenie.

 31.3. Aby zakończyć umowę musisz najpierw zakończyć wszystkie transakcje.

 31.4. Od momentu przesłania Spółce zawiadomienia o wypowiedzeniu, nie będziesz w stanie zawierać nowych transakcji.

 32. Inne warunki

 32.1. Niniejszy Regulamin oraz Umowa licencyjna z użytkownikiem jest to całe porozumienie pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami dotyczące omawianej usługi, a zatem zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy, porozumienia, wnioski, oświadczenia i gwarancje. Jeśli Klient oznacza więcej niż jedną osobę lub podmiot, warunki tej umowy przewidują dla wszystkich z nich równą odpowiedzialność.

 32.2. Strony niniejszej umowy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Umowa nie przewiduje i nie tworzy żadnych praw dla osób trzecich, które nie są wymienione w niniejszej umowie i nie mają uprawnień do podpisania niniejszej Umowy.

 32.3.Klient zobowiązuje się nie przenosić żadnych wynikających z niniejszej umowy praw lub obowiązków na osobę trzecią.

 32.4. Spółka lub upoważniona osoba działająca w jej imieniu może wysłać dokumenty lub zawiadomienia pocztą, e-mailem, pocztą kurierską, teleksem lub faksem. Każde powiadomienie, które wysyła firma będzie wysyłane pocztą kurierską lub listem poleconym. Każda taka informacja staje się skuteczna od dnia otrzymania jej przez Klienta.

 32.5. Niniejszy Regulamin oraz Umowa licencyjna użytkownika będą interpretowane, egzekwowane i regulowane prawem łotewskim, z wyjątkiem, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa i aktów prawnych w kraju zamieszkania klienta. Każda ze stron niniejszej Umowy niniejszym nieodwołalnie zgadza się, że wszelkie działania prawne, które powstają w związku z niniejszą umową, będą rozpatrywane tylko w sądach w Łotwie. W zakresie, w którym jest dozwolone przez prawo, wszystkie strony niniejszym nieodwołalnie zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich zastrzeżeń do miejsca działań prawnych. Każda ze stron nieodwołalnie uznaje jurysdykcję sądów w Łotwie. Każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów Łotwy rozważając wszelkie działania prawne. Wreszcie, każda ze stron nieodwołalnie zgadza się, że odszkodowanie przyznane w każdej sytuacji, pozwu lub postępowania są wiążące i ostateczne.

 33. Wszystkie aktualności, badania, ceny, opinie i inne informacje, które można znaleźć na tej stronie internetowej są ogólnymi komentarzami od klientów na temat rynku. Nie powinny być traktowane w żaden sposób jako porady. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty, które mogą powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania tych informacji przez Klienta.

 34. Korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez firmę, i/ lub obsługę i stronę uTrader.com oznacza, że Klient/ Użytkownik zgadza się, że Spółka uTrader oraz uTrader.com.com, autor uTrader.com i wszelkie inne powiązane podmioty z uTrader.com, nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wynikające z korzystania ze sygnałów, oprogramowania, informacji, komunikacji, arkuszy kalkulacyjnych, podręczników, ogłoszeń, instrukcji, wytycznych oraz innych informacji na stronie internetowej, które wymagają użycia i zrozumienie usług oferowanych przez Spółkę.

 35. Korzystasz z usług oferowanych przez uTrader.com i z tej strony na własną odpowiedzialność.

 36. W żadnym momencie nie ma gwarancji wyników i przewidywanego zwrotu z każdego rodzaju inwestycji.

 37. Nie należy polegać na dotychczasowych wynikach jako gwarancji przyszłych wyników lub trendów.

 38. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza, że zgadzasz się na podjęcie wyłącznej i pełnej odpowiedzialności za wszystkie swoje czyny.

 Ostrzeżenie o ryzyku

 Rodzaje transakcji finansowych opisanych w niniejszej umowie wymagają użycia dźwigni finansowej, a zatem te kontrakty finansowe należy uznać za działalność finansową z wysokim ryzykiem. Przed rozpoczęciem handlu za pomocą Spółki, należy dokładnie przemyśleć, czy ten rodzaj działalności finansowej odpowiada Ci, ze względu na zasoby finansowe i sytuację osobistą. Istnieje wysokie ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych przez Ciebie środków nawet w krótkim okresie czasu, więc zaleca się używanie tylko tych narzędzi, które zostały zdefiniowane dla transakcji finansowych o wysokim ryzyku. Ważne jest, aby podkreślić, że umowa nie opisuje każdego możliwego ryzyka, które jest powiązane z transakcjami na stronie uTrader.com.

 Należy pamiętać, że handel na rynkach finansowych w ogóle, a zakup opcji cyfrowych i CFDs, Forex w szczególności, jest działalnością spekulacyjna, a zatem związaną z czynnikiem bardzo wysokiego ryzyka. Zgadzając się na warunki niniejszej Umowy, Użytkownik wyraźnie oświadcza, że w pełni zrozumie, że mogą wystąpić niewielkie zmiany w cenach rynkowych w bardzo krótkim okresie czasu, a to może prowadzić albo do wysokich zysków, albo do strat. Potencjalnie może to doprowadzić do całkowitej utraty wszystkich papierów wartościowych. Klient nie może mieć zagwarantowanego zysku z jakichkolwiek transakcji finansowych, o których mowa w niniejszej umowie. Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z tym w pełni rozumie ryzyko, jakie może wyniknąć z handlu opcjami, CFDs, Forex.

 Zakładając konto w uTrader.com i robiąc transakcje, niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że w pełni rozumiesz i zgadzasz się, że:

 (1) Istnieje duże ryzyko związane z zawieraniem transakcji, które oferuje system.

 (2) Posiadasz pełną wiedzę i informacje na temat opcji, CFDs, Forex i innych, jak również ryzyka związanego z zakupem tego typu opcji. Dokonujesz wszystkich transakcji na własną rękę, na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik oświadcza, że posiada zdolność finansową do sfinansowania takiej transakcji i zgadza się być odpowiedzialny za skutki takich transakcji.

 (3) Ceny kontraktów określonych na stronie internetowej uTrader.com niekoniecznie odzwierciedlają aktualne ceny rynkowe. Jest to "cena wykonania" lub "cena opcji", cena za którą firma uTrader.com gotowa jest do sprzedaży swoim klientom opcji CFDs, Forex.

 (4) W związku z zakupem opcji CFDs, Forex, można stracić znaczną ilość zainwestowanych pieniędzy lub nawet stracić wszystkie swoje zainwestowane pieniądze.

 (5) Aby wypłacić środki z konta wszyscy klienci muszą przejść procedurę wycofywania pieniędzy z uTrader.com.

 (6) Przed zawarciem umowy finansowej należy przeczytać i upewnić się, że zrozumiano wszystkie warunki tej umowy, w tym ewentualne konsekwencje handlu opcjami, CFDs, Forex.

 (7) Nieprawidłowe inwestowanie może spowodować znaczne straty finansowe.

 (8) Najkrótsze kontrakty oferowane przez uTrader.com klientowi mogą trwać nawet do kilku minut.

 (9) Tylko doświadczeni użytkownicy, którzy są gotowi ponieść ewentualne straty mogą korzystać z tego systemu. Należy starannie rozważyć, czy odpowiada Tobie zastosowanie takich transakcji finansowych, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, zasobów itp. Należy zrozumieć możliwe konsekwencje zawarcia podobnych inwestycji finansowych i zachęca się do konsultacji z doradcami prawnymi i ekspertami w zakresie podatków, przed rejestracją w uTrader.com i rozpoczęciem handlu. Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za ten aspekt.

 39. Zmiany warunków umowy są rozszerzone zarówno na nowych klientów, jak i na obecnych.